Regelgeving

In Vossenpels proberen we toekomstige bewoners zoveel mogelijk de vrijheid te geven hun woonwensen te kunnen verwezenlijken. De Nederlandse wetgeving schrijft echter voor dat je bouwplan aan de volgende voorwaarden moet voldoen.

 

Bestemmingsplan Vossenpels Zuid - 2
Voor de Vossenpels geldt een globaal bestemmingsplan met een beperkt aantal regels. De 14 kavels vallen binnen de bestemming Gemengde Doeleinden 4. Binnen deze bestemming kan worden gewoond. Daarnaast is de vestiging van een aantal andere functies zoals dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Het maximale bebouwingspercentage op de kavel is 40%. De maximale bouwhoogte op het kavel bedraagt 11,0 meter. Het volledige bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast blijven onder andere het Bouwbesluit en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van toepassing.

 

Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 treedt het nieuwe Bouwbesluit in werking waaraan je bouwplan moet voldoen. Deze vervangt het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. Je architect of bouwer kent deze richtlijnen. Zelf kun je wegwijs worden in het nieuwe besluit met het digitale Praktijkboek Bouwbesluit 2012

 

Omgevingsvergunning

Om te kunnen starten met bouwen, vraag je een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Nijmegen. Hoe je dat doet lees je hier.

 

Wanneer je een in- en uitrit wilt maken naar een weg en/of via een weg heb je daarvoor een vergunning nodig. Onder het begrip “weg” vallen alle voor het openbaar verkeer (auto's, fietsers, voetgangers) toegankelijke wegen en paden inclusief de bijbehorende paden, bermen en andere zijkanten.

Binnen de aanvraag van de omgevingsvergunning is het mogelijk, ook de inritvergunning aan te vragen.  Het gaat daarbij om een omgevingsvergunning voor de activiteit 'in-en uitrit aanleggen'. De aanvraag van een omgevingsvergunning 'in-en uitrit aanleggen' wordt getoetst aan: het bestemmingsplan, de betreffende weigeringsgronden van de Algemene Plaatselijke Verordening en aan verkeerstechnische en stedenbouwkundige richtlijnen.

 

Wij adviseren je om tegelijkertijd met de aanvraag voor de bouw van de woning ook de inritvergunning aan te vragen, zodat beide aspecten tegelijkertijd door onze stedenbouwkundige kunnen worden beoordeeld.

Inloggen